~ Psycholog Robert ROCZEŃ ~~ Psychoanaliza ~


psychoanaliza Warszawa

Dziedzina nauki stworzona przez Zygmunta Freuda i rozwijana przez jego następców, poświęcona badaniu psychiki ludzkiej. Przyjmuje się, że znajduje zastosowanie w trzech dziedzinach: 1) jako metoda badania psychiki; (2) jako systematyzacja wiedzy o ludzkim zachowaniu (teoria psychoanalityczna) i (3) jako rodzaj terapii zaburzeń emocjonalnych (leczenie psychoanalityczne). Metoda badania obejmuje korzystanie ze swobodnych skojarzeń oraz analizę marzeń sennych, fantazji, procesów myślowych I zachowań w powiązaniu z afektami. Metodologia psychoanalityczna oznacza zazwyczaj systematyczne badania samej metody psychoanalitycznej. Teoria psychoanalityczna obejmuje dane pochodzące z klinicznych obserwacji psychoanalitycznych, organizowane zgodnie ze stopniowo rozwijanym systemem hipotez (na przykład teorią libido, metapsychologią, teorią strukturalną). Dane i hipotezy odnoszą się zarówno do normalnych zjawisk psychocznych i normalnego funkcjonowania, jak i do procesów nienormalnych i zaburzeń psychicznych. Jako metoda terapii, psychoanaliza daje najlepsze rezultaty w przypadku chorych na nerwice objawowe i nerwice charakteru, jest też jednak coraz szerzej stosowana wobec głębiej zaburzonych pacjentów. Wiedzę psychoanalityczną wykorzystuje się również dla rozumienia innych osób.

C. Brenner (1973) An Elementary Textbook of Psychoanalysts, Int. Univ. Press, New York; C. Brenner (1979) The Mind Conflict, Int. Univ. Press, New York; S. Freud (1915-17) Introductory lectures on psychoanalysis, SE, t. 15-16 [por. Aneks II]; I. H e n d r i ck (1958) Facts and Theories of Psychoanalysis, wyd. III, Alfred Knopf, New York; A.F. Valenstein (1979) The concept of "classical" psychoanalysis, JAPA nr 27 (suplement), s. 113-136. B. Ki1lingmo Psychoanalityczne metody leczenia. Zasady i pojęcia, przeł. J. Kubitsky, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995; Z. Sokolik Psychoanaliza (ortodoksyjna i teoria relacji z obiektem). Neopsychoanaliza, w: Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, red. L. Grzesiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.


~ SANDPLAY THERAPY ~

Pomoc psychologiczna


Terapia w Piaskownicy (Sandplay Therapy) jest metodą mającą zastosowanie w terapii pacjentów w róż­nym wieku: dorosłych, młodzieży, dzieci

Terapia w Piaskownicy (Sandplay Therapy) jest mostem pomiędzy nieświadomością a świadomością. Polega ona na tworzeniu przez pacjenta w pojemniku z piaskiem (piaskownicy) dowolnych scen z użyciem figurek wybranych z kolekcji podczas cyklu spotkań terapeutycznych.

 

Poprzez użycie symboli (figurek) Terapia w Piaskownicy umożliwia leczenie w procesie twórczym. Pozwala ona na rozwiązywanie kompleksów w symbolicznym języku nieświadomości.

Terapia w Piaskownicy jest jedną z nielicznych metod pracy z pacjentem umożliwiających jego rozwój osobisty poprzez pracę nad pełnią potencjału człowieka. Jest to proces dochodzenia do jednolitej osobowości jako niepodzielnej całości, stawania się osobą o indywidualnej samoświadomości.

 

~ dla kogo~

 

psycholog Warszawa
psychoterapia Warszawa
psychoterapeuta Warszawa
 • Dorośli:

  pomoc psychologiczna, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia przystosowania, zaburzenia na tle lękowym, zaburzenia nastroju (w szczególności depresja), zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia pourazowe (posttraumatyczne) zaburzenia związane z przemocą psychiczną lub fizyczną, zaburzenia związane z nadużyciami seksualnymi.
 • Dzieci i młodzież:

  problemy adaptacyjne w przedszkolu, szkole, problemy w komunikacji, problemy związane z urazem, przemocą, nadużyciami, zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania.
 • Rodzina:

  • Zaburzenia funkcjonowania rodziny
 • Launch

  Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Maecenas neque diam, luctus at laoreet in, auctor ut tellus. Etiam enim lacus, ornare et tempor et, rhoncus sem. Duis tincidunt erat quam. Etiam placerat sapien elit.Duis tincidunt erat quam.

PSYCHOTERAPIA

Dosłownie - leczenie psychologiczne. Odnosi się do każdej metody leczenia stosowanej przez profesjonalnego terapeutę, niezależnie od tego, jakie są przyczyny choroby. Psychoterapię stosuje się do bardzo różnorodnych zaburzeń psychicznych o rozmaitej głębokości, do chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym oraz do zaburzeń wyrażających się nieprzystosowanym zachowaniem. Psychoterapię podejmuje się, gdy pacjent poszukuje pomocy. Zmuszanie do leczenia jest pogwałceniem praw człowieka. Podstawowe narzędzia psychoterapii to relacja i komunikacja (werbalna i niewerbalna) między pacjentem a terapeutą; ich celem jest usunięcie, zmodyfikowanie, opóźnienie lub stłumienie patologicznych procesów, które uniemożliwiają funkcjonowanie i rozwój osobowości. W leczeniu psychoterapeutycznym wykorzystywano takie metody, jak porady, zachęty, metody wychowawcze, uspokajanie, sugestię, hipnozę, a bardziej współcześnie - również modyfikację zachowania. w tym szerokim kontekście psychoanalizę można uznać za formę psychoterapii, choć istnieje wiele powodów, które każą je rozróżniać. W psychoanalizie wielką rolę odgrywają takie kwestie, jak częstość i intensywność leczenia, systematyczne analizowanie pojawiającego się w trakcie leczenia przeniesienia oraz możliwość zrozumienia i omówienia patologicznych czynników, leżących u podłoża objawów; są to podstawowe czynniki lecznicze. Termin psychoterapia psychoanalityczna (zwana czasem terapią opartą na wglądzie) odnosi się do bardziej ograniczonej formy psychoterapii, opartej na zasadach teorii i techniki psychoanalitycznej. Jednak zazwyczaj spełnia ona jedynie niektóre z technicznych i terapeutycznych wymogów psychoanalizy. Terapia podtrzymująca to metoda wykorzystująca bądź to bezpośrednie środki wspierające (np. zachęcanie czy namawianie), bądź też bardziej złożone sposoby podtrzymywania własnych osobowościowych mocy pacjenta. Terapia ekspresyjna ułatwia świadome rozpoznanie i werbalizację wcześniej wypartych lub stłumionych wyobrażeń i afektów; natomiast celem terapii tłumiącej jest pomoc pacjentowi w pomieszczeniu takich zjawisk, gdy są one dla niego zakłócające.

Por. ANALIZA; PRZENIESIENIE.; PSYCHOANALIZA; TERAPIA ANALITYCZNA. E. Bib ring (1954) Psychoanalysis and the dynamie psychotherapies, JAPA nr 2, s. 745-770; O.F. Kernberg (1986) Severe Personality Disordcrs, Yale Univ. Press, New Haven; D.M. Sachs (1979) 011 the relationship betwern psychoalysis and psychomzalytic psyclzothcrapy, „Bull. Phila. Assn. Psychoanal." nr 6, s. 119-145; R. W aIlerstein (1975) Psychotherapy and Psychomzalysis, Int. U niv. Press, New York. Z. Milska-Wrzos i 11 ska Psychoterapia indywidualna. W poszukiwaniu zasad uniwersalnych, czyli o nowym konserwatyzmie, „Rezonans i dialog" 1995 nr 5; J. PawIik Psychoterapia analityczna, PWN, Warszawa 1993.

zamknij

Jak wygląda sesja psychoterapeutyczna?

Sesja w psychoterapii to spotkanie, w czasie którego pacjent powinien dzielić się swoimi myślami, przeżyciami, odczuciami, wrażeniami, wyobrażeniami i treścią snów. Terapeuta słucha, sprawdza, czy rozumie prawidłowo i dzieli się tym, jak rozumie świat pacjenta. Czasami interweniuje w odpowiedni sposób w treść wypowiedzi. Swoją postawą stwarza warunki do wzajemnej pracy, oferując całą uwagę, pełną koncentrację i dyskrecję.

Sesja terapeutyczna odbywa się zawsze w gabinecie, który jest cichym, zamkniętym pomieszczeniem stwarzającym komfortowe i bezpieczne warunki dla głębokiej pracy psychicznej. Tym, co często wydaje się dziwne dla nowych pacjentów, jest milczenie psychoterapeuty. Trzeba podkreślić, że sesja psychoterapeutyczna nie jest towarzyskim spotkaniem. Nie przypomina ani spowiedzi, ani przyjacielskiego zwierzania. Zwykle psychoterapeuta nie rozpoczyna sesji swoimi pytaniami czy zagajeniem wykraczającym poza przywitanie. To bywa krępujące, ponieważ jest niezgodne z powszechnie panującymi zwyczajami. Cisza podkreśla odmienność rozmowy w gabinecie od rozmów z jakimi mamy do czynienia na co dzień. Jest tak przede wszystkim dlatego, że ma ona określony cel – służyć pacjentowi w lepszym poznaniu siebie, a w szczególności uczuć, które powstają przy kontakcie z innymi ludźmi. Relacja terapeutyczna jest relacją profesjonalną, co oznacza, że wszelkiego rodzaju relacje towarzyskie, czy intymne są niedopuszczalne. Ona właśnie odgrywa kluczową rolę w procesie psychoterapii.

Ilość sesji w psychoterapii indywidualnej ustala się w kontrakcie pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Prawem pacjenta jest możliwość zmiany ilości sesji. Pacjent ma swobodę decydowania po ilu sesjach skończy proces psychoterapii, ale ważne jest, aby swoją decyzję przedyskutował z psychoterapeutą.

Ogólne zasady sesji terapeutycznej:

 1. sesja  terapeutyczna to spotkanie z psychoterapeutą, które trwa 50 minut,
 2. na pierwszym spotkaniu pacjent opowiada o powodzie swojego przyjścia, terapeuta zadaje szereg pytań dotyczących zgłaszanego problemu oraz kontekstu jego wystąpienia,
 3. na jednym z pierwszych spotkań, wspólnie zostaje ustalony cel i przewidywany czas terapii,
 4. narzędziem pracy psychoterapeuty jest przede wszystkim rozmowa,
 5. podczas kolejnych sesji pacjent opowiada o swoich doświadczeniach, myślach, uczuciach, wyobrażeniach i snach. Terapeuta natomiast przekazuje mu możliwie najlepsze z jego punktu widzenia rozumienie mechanizmów wewnętrznego świata co stanowi początek procesu zrozumienia i zmiany,
 6. cały proces objęty jest poufnością i tajemnicą. Żadne treści wypowiedziane podczas sesji psychoterapeutycznej nie mogą być udostępniane osobom trzecim, podobnie, jak dane personalne, które oprócz psychoterapeuty zna tylko osoba z rejestracji, również zobowiązana do zachowania poufności.
zamknij

Co dzieje się podczas psychoterapii?

Relacja terapeutyczna

Relacja terapeutyczna jest szczególnym związkiem osób nastawionych na realizację wspólnie ustalonych celów dotyczących świata wewnętrznego pacjenta. Jest ona oparta na bezpieczeństwie emocjonalnym. Uznaje się, że jest to najistotniejszy czynnik leczący, niezależny od stosowanego podejścia teoretycznego. Zdaniem Carla Rogersa empatia, zrozumienie, bezwarunkowo pozytywne nastawienie psychoterapeuty wpływa znacząco na leczniczą siłę terapii.

Relacja terapeutyczna nie jest symetryczna tak jak relacja przyjacielska. Podczas leczenia między pacjentem i terapeutą wytwarza się więź, w ramach której pacjent może „przepracować” wcześniejsze urazy i traumy, jak również zyskać nowy model relacji z innymi. Nie należy oczekiwać od psychoterapii ciągłej, radosnej poprawy.Psychoterapia z zasady koncentruje się wokół tematów trudnych, bolesnych czy budzących lęk. Konfrontacja z problemami emocjonalnymi bywa trudna i niekiedy zdarza się sytuacja, że pacjent czuje się bardzo poruszony (na przykład chce mu się płakać). To jest element procesu prowadzący do zmiany. Relacja terapeutyczna z czasem ujawnia specyficzne problemy pacjenta, ponieważ rządzi się takimi samymi prawami jak te które występowały w historii pacjenta i w czasie obecnym. Można je rozwiązać w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa emocjonalnego.


Przymierze terapeutyczne

Dobra relacja terapeutyczna kształtuje się na zasadach przymierza pracy, co oznacza, że pomiędzy terapeutą i jego pacjentem dochodzi do porozumienia co do celów, i warunków tworzenia więzi, a w rezultacie planowania i realizacji przebiegu terapii.

Zadaniem pacjenta jest zrozumienie samego siebie i swojej historii życia. „Dlaczego czuję się właśnie tak? Dlaczego określone sytuacje przeżywam w taki akurat sposób? Jaki to ma związek z moimi wcześniejszymi doświadczeniami? Jak mogę to zmienić?” Rolą terapeuty jest pomoc pacjentowi w zrozumieniu samego siebie, a szczególnie tego, co ukryte przed świadomością. Dotarcie do źródeł problemów, pozwala na skuteczne uporanie się z nimi, co przekłada się na zmianę w poczuciu siebie i bardziej satysfakcjonujące funkcjonowanie społeczne.

Zaufanie do terapeuty jest fundamentem przymierza terapeutycznego. Także im większa szczerość i otwartość pacjenta, tym lepszych efektów terapii można się spodziewać. Bardzo ważne jest, aby pacjent mówił w czasie sesji to, co przychodzi mu do głowy, bez cenzurowania, czy jest to mądre, czy głupie, ważne czy nieważne, na temat, czy nie na temat. Jeżeli pojawia się właśnie teraz, na pewno ma to swoje istotne znaczenie.

Szczególnie ważne jest, aby pacjent mówił o uczuciach rodzących się w relacji terapeutycznej. Charakter tej relacji powoduje, że pacjent może w niej doświadczać bolesnych uczuć, których źródła tkwią we wcześniejszych związkach w jego życiu.

Mogą one wynikać z realnego zachowania terapeuty, na przykład pacjent może poczuć się niezrozumiany, skrytykowany czy odrzucony, może do terapeuty czuć żal, złość, zazdrość lub inne nieprzyjemne uczucia, o których niełatwo jest mówić. Równie trudno jest mówić o zakochaniu się i kierowaniu potrzeb do terapeuty, które także zdarza się w relacji terapeutycznej. Przemilczanie i nie wyrażanie tych trudnych uczuć zaburza przymierze terapeutyczne i może prowadzić do przedwczesnego i niesatysfakcjonującego zakończenia terapii. Niezwykle ważne jest, aby negatywne uczucia były omawiane, a nie wyrażane poprzez spóźnienia, nieobecności, nieterminowe płatności czy wreszcie przerwanie terapii.

zamknij

~ Psychoterapia ~

Psychoterapeuta


Psychoterapia Warszawa

PSYCHOTERAPIA

pomoc psychologiczna Warszawa

SESJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

psychoanaliza Warszawa

RELACJE W PSYCHOTERAPII

~ artykuły ~

przeczytaj

Categories

~ Biogene ~

UI kit v1.1 / UI design

 • psychoterapia Warszawa
 • psychoterapeuta Warszawa

Overview

Lorem ipsum dolor sit amet, qui porro integre labores id, solet rationibus ea duo, ex usu natum admodum interpretaris. In agam reformidans eum, mel ex propriae nominavi repudiandae. Detracto cotidieque no sea. Et malorum omnesque posidonium pri, pro eu eirmod praesent, at augue voluptaria vim. Mundi partiendo complectitur ad per. Suscipit dissentias et vis. Eu essent vocibus pro, latine gubergren percipitur ne quo, ei cum scripserit vituperatoribus. Solet impetus ad eum, habeo integre voluptatum te ius, sea ea utamur volumus euripidis.

Skills

 • Branding
 • Design
 • Packaging
 • Skill4

~ Gendice ~

Responsive Template / Web design

 • pomoc psychologiczna Warszawa
 • psychoanaliza Warszawa

Overview

Lorem ipsum dolor sit amet, qui porro integre labores id, solet rationibus ea duo, ex usu natum admodum interpretaris. In agam reformidans eum, mel ex propriae nominavi repudiandae. Detracto cotidieque no sea. Et malorum omnesque posidonium pri, pro eu eirmod praesent, at augue voluptaria vim. Mundi partiendo complectitur ad per. Suscipit dissentias et vis. Eu essent vocibus pro, latine gubergren percipitur ne quo, ei cum scripserit vituperatoribus. Solet impetus ad eum, habeo integre voluptatum te ius, sea ea utamur volumus euripidis.

Skills

 • Branding
 • Design
 • Packaging
 • Skill4

~ Bitvirtual ~

Style add-ones / design

 • psycholog Warszawa
 • psychoterapia Warszawa

Overview

Lorem ipsum dolor sit amet, qui porro integre labores id, solet rationibus ea duo, ex usu natum admodum interpretaris. In agam reformidans eum, mel ex propriae nominavi repudiandae. Detracto cotidieque no sea. Et malorum omnesque posidonium pri, pro eu eirmod praesent, at augue voluptaria vim. Mundi partiendo complectitur ad per. Suscipit dissentias et vis. Eu essent vocibus pro, latine gubergren percipitur ne quo, ei cum scripserit vituperatoribus. Solet impetus ad eum, habeo integre voluptatum te ius, sea ea utamur volumus euripidis.

Skills

 • Branding
 • Design
 • Packaging
 • Skill4

~ Baxin ~

Responsive Template / UI design

 • psychoterapeuta Warszawa
 • pomoc psychologiczna Warszawa

Overview

Lorem ipsum dolor sit amet, qui porro integre labores id, solet rationibus ea duo, ex usu natum admodum interpretaris. In agam reformidans eum, mel ex propriae nominavi repudiandae. Detracto cotidieque no sea. Et malorum omnesque posidonium pri, pro eu eirmod praesent, at augue voluptaria vim. Mundi partiendo complectitur ad per. Suscipit dissentias et vis. Eu essent vocibus pro, latine gubergren percipitur ne quo, ei cum scripserit vituperatoribus. Solet impetus ad eum, habeo integre voluptatum te ius, sea ea utamur volumus euripidis.

Skills

 • Branding
 • Design
 • Packaging
 • Skill4

~ Leogene ~

book Mockups / Graphics

 • psychoanaliza Warszawa
 • psycholog Warszawa

Overview

Lorem ipsum dolor sit amet, qui porro integre labores id, solet rationibus ea duo, ex usu natum admodum interpretaris. In agam reformidans eum, mel ex propriae nominavi repudiandae. Detracto cotidieque no sea. Et malorum omnesque posidonium pri, pro eu eirmod praesent, at augue voluptaria vim. Mundi partiendo complectitur ad per. Suscipit dissentias et vis. Eu essent vocibus pro, latine gubergren percipitur ne quo, ei cum scripserit vituperatoribus. Solet impetus ad eum, habeo integre voluptatum te ius, sea ea utamur volumus euripidis.

Skills

 • Branding
 • Design
 • Packaging
 • Skill4

~ ATGC ~

Responsive Template / UI design

 • psychoterapia Warszawa
 • psychoterapeuta Warszawa

Overview

Lorem ipsum dolor sit amet, qui porro integre labores id, solet rationibus ea duo, ex usu natum admodum interpretaris. In agam reformidans eum, mel ex propriae nominavi repudiandae. Detracto cotidieque no sea. Et malorum omnesque posidonium pri, pro eu eirmod praesent, at augue voluptaria vim. Mundi partiendo complectitur ad per. Suscipit dissentias et vis. Eu essent vocibus pro, latine gubergren percipitur ne quo, ei cum scripserit vituperatoribus. Solet impetus ad eum, habeo integre voluptatum te ius, sea ea utamur volumus euripidis.

Skills

 • Branding
 • Design
 • Packaging
 • Skill4

~ Play safe ~

Business card mockup / Graphics

 • pomoc psychologiczna Warszawa
 • psychoanaliza Warszawa

Overview

Lorem ipsum dolor sit amet, qui porro integre labores id, solet rationibus ea duo, ex usu natum admodum interpretaris. In agam reformidans eum, mel ex propriae nominavi repudiandae. Detracto cotidieque no sea. Et malorum omnesque posidonium pri, pro eu eirmod praesent, at augue voluptaria vim. Mundi partiendo complectitur ad per. Suscipit dissentias et vis. Eu essent vocibus pro, latine gubergren percipitur ne quo, ei cum scripserit vituperatoribus. Solet impetus ad eum, habeo integre voluptatum te ius, sea ea utamur volumus euripidis.

Skills

 • Branding
 • Design
 • Packaging
 • Skill4

~ One night ~

UI kit / Graphics

 • psycholog Warszawa
 • psychoterapia Warszawa

Overview

Lorem ipsum dolor sit amet, qui porro integre labores id, solet rationibus ea duo, ex usu natum admodum interpretaris. In agam reformidans eum, mel ex propriae nominavi repudiandae. Detracto cotidieque no sea. Et malorum omnesque posidonium pri, pro eu eirmod praesent, at augue voluptaria vim. Mundi partiendo complectitur ad per. Suscipit dissentias et vis. Eu essent vocibus pro, latine gubergren percipitur ne quo, ei cum scripserit vituperatoribus. Solet impetus ad eum, habeo integre voluptatum te ius, sea ea utamur volumus euripidis.

Skills

 • Branding
 • Design
 • Packaging
 • Skill4

~ Publikacje ~

 

przejdź do strony

~ linki ~

ważne miejsca

~ kontakt ~